در عصر انباشت اطّلاعات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، سیاسی و... و گسترش روزافزون شبکه های مختلف مجازی در باروری و باززایی دانش و بینش بشری، هنوز ارزش و اهمیت جایگاه نسخۀ کاغذی کتاب محفوظ مانده است؛ به عبارت روشن تر، اگر دنیای مجازی از دامنۀ کمیت انتشار نسخه های کاغذی هم بکاهد، به دلایل گوناگون نمی تواند جای خالی کیفیت این نوع چاپ را پر کند؛ بنابراین کتاب کاغذی به عمر خود ادامه خواهد داد و بر دامنۀ نقش آن در تولید، توزیع و گسترش دانش روزبه روز افزوده خواهد شد.
انتشارات آرایان با توجه و تأکید به چنین نقش و فلسفۀ وجودی برای کتاب، پا به عرصۀ وجود گذاشته و با تولید و توزیع نمونه های مختلفی از این کالای فرهنگی در زمینه های موضوعی گوناگون، تلاش نموده به رشد مؤلّفه های شاخص دانش در کشور کمک کند. ضمن آن که نیاز پاس داشت ذوق و سلیقه و نیاز مخاطب، جزو محوری ترین برنامه های انتشارات بوده و همواره به رسالت مخاطب محوری و دانش گرایی خود پای بند بوده است.
نکتۀ اساسی این که هیچ گاه در پی آن نبوده ایم کیفیت را فدای کمیت کنیم؛ یعنی پیام اصلی فعالیت انتشاراتی ما، همیشه اولویت کیفیت بر کمیت بوده است، که نگاهی گذرا به آثار منتشر شده گواه صادقی بر این مدّعا است. به زبان ساده تر، آن چه در حوزه های مختلف دانش، از جمله روان شناسی، ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه و فرهنگ، تاریخ و... در طول سه سال فعالیت منتشر کرده ایم، گویای پای بندی ما به تقدّم کیفیت و تأخّر کمیت بوده است.
اینک ماحصل چنین نگرشی، پیش روی مخاطبان فرهیخته قرار می گیرد. ادّعا نداریم بار را بی عیب و نقص به مقصد رسانده ایم؛ اما باورمان این است که هر اثر چاپ شده، ثمرۀ سال ها تلاش بی دریغ و بی دروغ بوده است؛ یعنی تنها به رسالت نیندیشیده ایم و همواره رسالت فرهنگی و اصول اخلاق انتشاراتی را هم پیش چشم داشته ایم.با احترام- مدیر انتشارات
اردیبهشت 1396 خورشیدی